Our Faculties

TEACHING STAFF HIGH SCHOOL

r1
Mohammed Changanakkattil (Head Master)
Mob: +91 9946418933
r1
Sleeba John (Depy. Head Master)
(B.sc, B.Ed.), (HSA-PS), Mob: +91 9446448813
Muhammed mustafa TT
Mohammed Musthafa T.T ( Staff Secretary)
Mob: +91 9846669376

DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCE

r1
Sleeba John.C
r1
Vahida Rahiman.K.P.
r1
Umadevi.K.K
r1
Lizy Joseph
r1
Ranjeev.R
r1
Rasiya.P.P
r1
Bujair Ahammed.V
r1
Hamna.V.T

DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCE

r1
Tiji Paul.P
r1
Moideenkutty.K
r1
Ajitha.K.A
r1
Rahmath Nisah.C
r1
Jaseena.P

DEPARTMENT OF MATHS

r1
Preeju David.A
r1
Mini.N.S
r1
Rajeev.E
r1
Sheena Daniel
r1
Anitha.V
r1
Nisha.T.V
r1
Saikh Muhammed Ashraf.K
r1
Sunil Joseph
r1
Renuka.V
r1
Y.M.Sheeba P.T
r1
Juvairiya.V.P

DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCE

r1
Lizy Paul
r1
Muhammed Mushafa.A.K
Muhammed mustafa TT
Muhammed Mushafa.T.T
r1
Nimmy Tom
r1
Anver.P
r1
Sharmila.J
r1
Prakash Manikandan.P
r1
Hakkeeku Rahiman.K
r1
Abdul Gafoor.K
Shanavas C
Shanavas.C
r1
Juvairiya.V.P

DEPARTMENT OF HINDI

r1
Abdul Razak.V.T
r1
Razia.C
r1
Preena Jose.C
r1
Preethi Prabhakaran
Najmudheen e k
Najmudheen.E.K
Sajina K T
Sajina.K.T

DEPARTMENT OF MALAYALAM

Ashraf n k
Ashraf.N.K
r1
Ajith.A.M
r1
Shaji.K
r1
Hazeena.P
r1
Suja.C
r1
Shoba.P
r1
Fareeda.T

DEPARTMENT OF ARABIC

r1
Kadheeja.K
r1
Sulaika.M
r1
Sameera.K
r1
Mumthaz.I.K
r1
Khamarunnisa.K.P

DEPARTMENT OF URDU

r1
Abdussalam.P

DEPARTMENT OF SANSKRIT

P.K. Preetha
Preetha.P.K

DEPARTMENT OF ENGLISH

r1
Sreela.T.N
r1
Sulaiman.K.P
r1
Fareeda.C
r1
Shimna.C
Akbar ali (1)
Akbar Ali.N
Salim S
Salim.S
r1
Mohammed Adbul Rasheed.C
r1
Muhammed Sabir.O.T
r1
Najma.N.K

PHYSICAL EDUCATION

r1
Gireeshkumar.K

MUSIC

r1
Prabha.P.M

SEWING

r1
Girija.P.P

OUR NON- TEACHING STAFF

r1
Abdul Jabbar.K.T (Clerk)
r1
Ibrahimkutty.K (Clerk)
r1
Muhammed Kutty.K
r1
Aboobacker.V.K
r1
Gopalakrishnan.K
r1
Hajarumma.C
r1
Kareem.M.M